Zarówno ksiądz Wiśniewski jak i Rawita Witanowski początków złotnickiej parafii doszukują się w XII stuleciu. Złotniki – dzisiaj są wsią w gminie Małogoszcz, a w wieku XII były posiadłością Jakszów herbu Gryf. Dwaj bracia Gryfici: Janik i Klemens dla ufundowanego klasztoru cysterskiego w Jędrzejowie powiększyli uposażenie nadaniem dziesięcin, a Janik – wówczas już arcybiskup gnieźnieński – w liczbie włości z których dziesięciny przeznaczył jędrzejowskim cystersom, wymienia także Złotniki. „Ponieważ dziesięcina była kmieca, to należy przypuszczać, że dworska szła dla miejscowego plebana” – konkluduje ksiądz Jan. W połowie XV stulecia we wsi stał drewniany kościół, a jej dziedzicem był Złotnicki, czyli według ówczesnej pisowni „Zlothczsky”, herbu Starża – informuje Długosz. Według księdza Wiśniewskiego „dawne dokumenty wspominają, że erekcja kościoła była sporządzona 29 grudnia 1393 roku przez Gerarda, opata Jędrzejowskiego”. W roku 1521 kościół nosi tytuł Wszystkich Świętych, do parafii należą cztery wsie, a uposażenie kościoła stanowią dwie role karczemne oraz łąki nad Żarczyczką. „W połowie tegoż wieku – pisze Rawita – Złotnikami włada rodzeństwo pozostałe po Janie Złotnickim, tj. czterech synów, córka oraz wdowa, zamężna powtórnie za Feliksem Oleśnickim. Było tu wtedy 6 karczem, 2 kmieci na łanach a 7 na półłankach, 5 zagrodników, sadzawka oraz młyn. Znajdowały się też we wsi dwie karczmy plebana; mostowe płacono na rzecz skarbu po dwa denary od wozu. Ta niezwykła ilość karczem, a także pobieranie myta na rzece wskazują, że wieś miała wtedy charakter targowiska. Gdy stary drewniany kościół podupadł, wzniósł murowany w roku 1666 Aleksander Denhoff, administrator opactwa jędrzejowskiego, syn Kacpra, wojewody sieradzkiego”.
Zbudowany przez Denhoffa kościół /wieżę dobudowano w latach 1786 – 1804/ zachował się do dziś w niezmienionym kształcie. Mimo iż powstał w 3. ćwierci XVII stulecia, jest on co do cech stylowych późnorenesansowy. Jest budowlą orientowaną. Nawa ma trzy przęsła, a prezbiterium, które jest jednoprzęsłowe, ale wysokością równe nawie, od zewnątrz zamknięte jest wielobocznie zaś od wnętrza półkoliście. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Wieża dobudowana jest od zachodu – w jej przyziemiu znajduje się sklepiona kruchta. Druga kruchta dobudowana jest od południa. Nawę i zakrystię nakrywają sklepienia kolebkowe z lunetami, prezbiterium kolebkowe, a kruchtę kolebkowo – krzyżowe. Dachy kościoła są proste, dwuspadowe, zaś wieżyczka na sygnaturkę i hełm wieży mają charakter barokowy.
Wyposażenie świątyni w przeważającej większości jest rokokowo – klasycystyczne; powstało pod koniec XVIII stulecia. Elementem najstarszym jest tu gotycka, kamienna chrzcielnica.
W złotnickim kościele chrzest otrzymał Hieronim Konarski, urodzony 30 września 1700 roku w Żarczycach Większych, który po wstąpieniu do zgromadzenia OO Pijarów w Podolińcu przyjął imię Stanisława. „ten to ks. Stanisław Konarski oddany słuzbie Bożej i pracy dla dobra narodu, wprowadził zdrowe zasady wychowania publicznego, gromił bezrząd w narodzie, zwiastował nową epokę w piśmiennictwie polskim…” – czytamy z wmurowanej w ścianę prezbiterium marmurowej tablicy.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]